LIMBO v1.16 + Data مردد از سرنوشت خواهرش، وارد برزخ می شود. برنده بیش از 100 جایزه، از جمله: بهترین دانلود Gameinformer بهترین بازی پازل Gamespot بهترین بازی ویدئویی مستقل Kotaku بازی دیجیتال سال GameReactor بهترین بازی مستقل Spike TV بهترین بازی قابل دانلود X-Play بهترین بازی ترسناک IGN LIMBO یک بازی سکوبازی(Platformer یا…

LIMBO v1.16 + Data مردد از سرنوشت خواهرش، وارد برزخ می شود. برنده بیش از 100 جایزه، از جمله: بهترین دانلود Gameinformer بهترین بازی پازل Gamespot بهترین بازی ویدئویی مستقل Kotaku بازی دیجیتال سال GameReactor بهترین بازی مستقل Spike TV بهترین بازی قابل دانلود X-Play بهترین بازی ترسناک IGN LIMBO یک بازی سکوبازی(Platformer یا…

LIMBO v1.16 + Data مردد از سرنوشت خواهرش، وارد برزخ می شود. برنده بیش از 100 جایزه، از جمله: بهترین دانلود Gameinformer بهترین بازی پازل Gamespot بهترین بازی ویدئویی مستقل Kotaku بازی دیجیتال سال GameReactor بهترین بازی مستقل Spike TV بهترین بازی قابل دانلود X-Play بهترین بازی ترسناک IGN LIMBO یک بازی سکوبازی(Platformer یا…