با Facebook for Android v174.0.0.0.96 سریع تر از گذشته در کنار دوستان خود باشید. – دوستان حاضر خود را مشاهده کنید – به روز رسانی ها، عکس ها و فیلم ها را به اشتراک بگذارید – هنگامی که دوستان روی پست های شما لایک و اظهار نظر می کنند مطلع شوید – بازی کنید…

با Facebook for Android v174.0.0.0.96 سریع تر از گذشته در کنار دوستان خود باشید. – دوستان حاضر خود را مشاهده کنید – به روز رسانی ها، عکس ها و فیلم ها را به اشتراک بگذارید – هنگامی که دوستان روی پست های شما لایک و اظهار نظر می کنند مطلع شوید – بازی کنید…

با Facebook for Android v174.0.0.0.96 سریع تر از گذشته در کنار دوستان خود باشید. – دوستان حاضر خود را مشاهده کنید – به روز رسانی ها، عکس ها و فیلم ها را به اشتراک بگذارید – هنگامی که دوستان روی پست های شما لایک و اظهار نظر می کنند مطلع شوید – بازی کنید…