Root Freezer Pro v1.2 build 6 برنامه ای است که برای freeze/defrost و حذف برنامه های سیستمی با استفاده از تکنولوژی Root Uninstaller طراحی شده است. ویژگی ها: – Freeze/defrost برنامه ها (هر دو سیستم و به طور منظم) در یک کلیک – حذف برنامه سیستم در یک کلیک – رابط بسیار ساده و…

Root Freezer Pro v1.2 build 6 برنامه ای است که برای freeze/defrost و حذف برنامه های سیستمی با استفاده از تکنولوژی Root Uninstaller طراحی شده است. ویژگی ها: – Freeze/defrost برنامه ها (هر دو سیستم و به طور منظم) در یک کلیک – حذف برنامه سیستم در یک کلیک – رابط بسیار ساده و…

Root Freezer Pro v1.2 build 6 برنامه ای است که برای freeze/defrost و حذف برنامه های سیستمی با استفاده از تکنولوژی Root Uninstaller طراحی شده است. ویژگی ها: – Freeze/defrost برنامه ها (هر دو سیستم و به طور منظم) در یک کلیک – حذف برنامه سیستم در یک کلیک – رابط بسیار ساده و…