فروشگاه جانبی

CPU Adjuster PRO v3.1.121 برنامه ای برای کنترل ولتاژ و تنظیم کننده CPU می باشد. برای کاربران روت، این برنامه به شما اجازه می دهد CPU و GPU را از طریق مدیر پروفایل ایجاد و خودکار کنید. برای کاربران غیر روت، شما قادر خواهید بود اطلاعات CPU (مانند governor، سرعت و غیره) را مشاهده…

CPU Adjuster PRO v3.1.121 برنامه ای برای کنترل ولتاژ و تنظیم کننده CPU می باشد. برای کاربران روت، این برنامه به شما اجازه می دهد CPU و GPU را از طریق مدیر پروفایل ایجاد و خودکار کنید. برای کاربران غیر روت، شما قادر خواهید بود اطلاعات CPU (مانند governor، سرعت و غیره) را مشاهده…

CPU Adjuster PRO v3.1.121 برنامه ای برای کنترل ولتاژ و تنظیم کننده CPU می باشد. برای کاربران روت، این برنامه به شما اجازه می دهد CPU و GPU را از طریق مدیر پروفایل ایجاد و خودکار کنید. برای کاربران غیر روت، شما قادر خواهید بود اطلاعات CPU (مانند governor، سرعت و غیره) را مشاهده…