فروشگاه جانبی

Mobi Calculator PRO v1.3.16 یک ماشین حساب جهانی برای استفاده روزمره با ویژگی های علمی می باشد. مناسب برای محاسبات ساده و پیشرفته! ویژگی ها: * محاسبه عبارات ریاضی (توسعه یافته بر روی الگوریتم RPN اما بدون رابط کاربری ماشین حساب های RPN) * درصد (محاسبه تخفیف، مالیات، انعام و غیره) * حالت ریشه(مبنا)…

Mobi Calculator PRO v1.3.16 یک ماشین حساب جهانی برای استفاده روزمره با ویژگی های علمی می باشد. مناسب برای محاسبات ساده و پیشرفته! ویژگی ها: * محاسبه عبارات ریاضی (توسعه یافته بر روی الگوریتم RPN اما بدون رابط کاربری ماشین حساب های RPN) * درصد (محاسبه تخفیف، مالیات، انعام و غیره) * حالت ریشه(مبنا)…

Mobi Calculator PRO v1.3.16 یک ماشین حساب جهانی برای استفاده روزمره با ویژگی های علمی می باشد. مناسب برای محاسبات ساده و پیشرفته! ویژگی ها: * محاسبه عبارات ریاضی (توسعه یافته بر روی الگوریتم RPN اما بدون رابط کاربری ماشین حساب های RPN) * درصد (محاسبه تخفیف، مالیات، انعام و غیره) * حالت ریشه(مبنا)…