فروشگاه جانبی

Backup message & call to Email v2.8.1 برنامه ای برای تهیه نسخه پشتیبان از SMS ها، MMS ها و تماس های ورودی و خروجی شما در Gmail می باشد. 1). تهیه پشتیبان/بازیابی SMS های خود به/از Gmail2). تهیه پشتیبان/بازیابی call log خود به/از Gmail3). تهیه پشتیبان/بازیابی MMS خود به/از Gmail4). پشتیبانی برای ورود به…

Backup message & call to Email v2.8.1 برنامه ای برای تهیه نسخه پشتیبان از SMS ها، MMS ها و تماس های ورودی و خروجی شما در Gmail می باشد. 1). تهیه پشتیبان/بازیابی SMS های خود به/از Gmail2). تهیه پشتیبان/بازیابی call log خود به/از Gmail3). تهیه پشتیبان/بازیابی MMS خود به/از Gmail4). پشتیبانی برای ورود به…

Backup message & call to Email v2.8.1 برنامه ای برای تهیه نسخه پشتیبان از SMS ها، MMS ها و تماس های ورودی و خروجی شما در Gmail می باشد. 1). تهیه پشتیبان/بازیابی SMS های خود به/از Gmail2). تهیه پشتیبان/بازیابی call log خود به/از Gmail3). تهیه پشتیبان/بازیابی MMS خود به/از Gmail4). پشتیبانی برای ورود به…