فروشگاه جانبی

AppInstaller EX v1.3.3 می تواند به شما کمک کند برای: 1. نصب برنامه از SD Card 2. عزل(Uninstall) برنامه 3. حذف فایل apk در کارت SD 4. پشتیبان گیری برنامه به کارت SD 5. مشاهده اطلاعات برنامه در Google Play 6. ارسال فایل APK به دوستان 7. App2SD (انتقال برنامه به کارت SD) 8.…

AppInstaller EX v1.3.3 می تواند به شما کمک کند برای: 1. نصب برنامه از SD Card 2. عزل(Uninstall) برنامه 3. حذف فایل apk در کارت SD 4. پشتیبان گیری برنامه به کارت SD 5. مشاهده اطلاعات برنامه در Google Play 6. ارسال فایل APK به دوستان 7. App2SD (انتقال برنامه به کارت SD) 8.…

AppInstaller EX v1.3.3 می تواند به شما کمک کند برای: 1. نصب برنامه از SD Card 2. عزل(Uninstall) برنامه 3. حذف فایل apk در کارت SD 4. پشتیبان گیری برنامه به کارت SD 5. مشاهده اطلاعات برنامه در Google Play 6. ارسال فایل APK به دوستان 7. App2SD (انتقال برنامه به کارت SD) 8.…