فروشگاه جانبی

Soul Movie Pro v8.4.8 Patched یک پخش کننده ویدئو است که از فایل زیرنویس SMI، SRT، ASS و SBV/SSA پشتیبانی می کند. فایل SMI، SRT، ASS و SBV/SSA باید در همان محل با فایل فیلم باشد. اگر یک /sdcard/AAA.mp4 دارید، نام فایل SMI باید به صورت /sdcard/AAA.smi باشد. ویژگی ها: – انعکاس زیرنویس برای…

Soul Movie Pro v8.4.8 Patched یک پخش کننده ویدئو است که از فایل زیرنویس SMI، SRT، ASS و SBV/SSA پشتیبانی می کند. فایل SMI، SRT، ASS و SBV/SSA باید در همان محل با فایل فیلم باشد. اگر یک /sdcard/AAA.mp4 دارید، نام فایل SMI باید به صورت /sdcard/AAA.smi باشد. ویژگی ها: – انعکاس زیرنویس برای…

Soul Movie Pro v8.4.8 Patched یک پخش کننده ویدئو است که از فایل زیرنویس SMI، SRT، ASS و SBV/SSA پشتیبانی می کند. فایل SMI، SRT، ASS و SBV/SSA باید در همان محل با فایل فیلم باشد. اگر یک /sdcard/AAA.mp4 دارید، نام فایل SMI باید به صورت /sdcard/AAA.smi باشد. ویژگی ها: – انعکاس زیرنویس برای…