فروشگاه جانبی

Xposed Wi-Fi-Pwd v3.0.0 یک برنامه ساده برای مشاهده رمز عبور Wi-Fi ذخیره شده در گوشی اندروید می باشد. دستورالعمل نصب: ★ Xposed Installer را نصب کنید. ★ Xposed Framework را (از برنامه Xposed Installer) نصب کنید. ★ Wi-Fi-Pwd را نصب کنید. ★ ماژول را در برنامه Xposed Installer فعال کنید. ★ نرم افزار را…

Xposed Wi-Fi-Pwd v3.0.0 یک برنامه ساده برای مشاهده رمز عبور Wi-Fi ذخیره شده در گوشی اندروید می باشد. دستورالعمل نصب: ★ Xposed Installer را نصب کنید. ★ Xposed Framework را (از برنامه Xposed Installer) نصب کنید. ★ Wi-Fi-Pwd را نصب کنید. ★ ماژول را در برنامه Xposed Installer فعال کنید. ★ نرم افزار را…

Xposed Wi-Fi-Pwd v3.0.0 یک برنامه ساده برای مشاهده رمز عبور Wi-Fi ذخیره شده در گوشی اندروید می باشد. دستورالعمل نصب: ★ Xposed Installer را نصب کنید. ★ Xposed Framework را (از برنامه Xposed Installer) نصب کنید. ★ Wi-Fi-Pwd را نصب کنید. ★ ماژول را در برنامه Xposed Installer فعال کنید. ★ نرم افزار را…