فروشگاه جانبی

Crintsoft Music Player v1.0.18 یک نرم افزار پخش موسیقی ساده با نمایش متن ترانه می باشد. * نمایش اشعار تعبیه شده ID3v2 * نمایش اسکرول اشعار * جستجو اشعار در کارت SD

Crintsoft Music Player v1.0.18 یک نرم افزار پخش موسیقی ساده با نمایش متن ترانه می باشد. * نمایش اشعار تعبیه شده ID3v2 * نمایش اسکرول اشعار * جستجو اشعار در کارت SD

Crintsoft Music Player v1.0.18 یک نرم افزار پخش موسیقی ساده با نمایش متن ترانه می باشد. * نمایش اشعار تعبیه شده ID3v2 * نمایش اسکرول اشعار * جستجو اشعار در کارت SD