فروشگاه جانبی

Joiku Phone Usage PRO v2.38 برنامه ای برای نظارت بر مصرف تلفن همراه شما می باشد. – نظارت تماس های تلفنی، SMS، داده ها، سرعت شبکه – آمار ها و ویدجت های گرافیکی برای صفحه نمایش سنجش سرعت اتصال شبکه شما – اندازه گیری سرعت اینترنت واقعی شما – مقایسه سرعت اپراتور با دیگر…

Joiku Phone Usage PRO v2.38 برنامه ای برای نظارت بر مصرف تلفن همراه شما می باشد. – نظارت تماس های تلفنی، SMS، داده ها، سرعت شبکه – آمار ها و ویدجت های گرافیکی برای صفحه نمایش سنجش سرعت اتصال شبکه شما – اندازه گیری سرعت اینترنت واقعی شما – مقایسه سرعت اپراتور با دیگر…

Joiku Phone Usage PRO v2.38 برنامه ای برای نظارت بر مصرف تلفن همراه شما می باشد. – نظارت تماس های تلفنی، SMS، داده ها، سرعت شبکه – آمار ها و ویدجت های گرافیکی برای صفحه نمایش سنجش سرعت اتصال شبکه شما – اندازه گیری سرعت اینترنت واقعی شما – مقایسه سرعت اپراتور با دیگر…