فروشگاه جانبی

BotherMe Sticky Notes ad-free v0.9.163 برنامه ای برای یادآوری خود و دیگران با یادداشت های قابل تنظیم می باشد. ویژگی ها:– داشتن یک یادداشت چسبنده در بالای صفحه، حتی قبل از باز کردن قفل صفحه نمایش– داشتن یک یادداشت چسبنده که پس از باز کردن صفحه نمایش ظاهر شود– سنجاق کردن چندین یادداشت چسبنده…

BotherMe Sticky Notes ad-free v0.9.163 برنامه ای برای یادآوری خود و دیگران با یادداشت های قابل تنظیم می باشد. ویژگی ها:– داشتن یک یادداشت چسبنده در بالای صفحه، حتی قبل از باز کردن قفل صفحه نمایش– داشتن یک یادداشت چسبنده که پس از باز کردن صفحه نمایش ظاهر شود– سنجاق کردن چندین یادداشت چسبنده…

BotherMe Sticky Notes ad-free v0.9.163 برنامه ای برای یادآوری خود و دیگران با یادداشت های قابل تنظیم می باشد. ویژگی ها:– داشتن یک یادداشت چسبنده در بالای صفحه، حتی قبل از باز کردن قفل صفحه نمایش– داشتن یک یادداشت چسبنده که پس از باز کردن صفحه نمایش ظاهر شود– سنجاق کردن چندین یادداشت چسبنده…