فروشگاه جانبی

با ShortPaste v1.0 آدرس های URL کپی شده را به صورت خودکار کوتاه کنید. از اشتراک گذاری URLهای طولانی و زشت خسته شده اید؟ ShortPaste پس از کپی کردن URL ها، بلافاصله و در یک چشم به هم زدن آنها را کوتاه می کند (از یک برنامه مانند Chrome, YouTube, Newsstand و …). پس…

با ShortPaste v1.0 آدرس های URL کپی شده را به صورت خودکار کوتاه کنید. از اشتراک گذاری URLهای طولانی و زشت خسته شده اید؟ ShortPaste پس از کپی کردن URL ها، بلافاصله و در یک چشم به هم زدن آنها را کوتاه می کند (از یک برنامه مانند Chrome, YouTube, Newsstand و …). پس…

با ShortPaste v1.0 آدرس های URL کپی شده را به صورت خودکار کوتاه کنید. از اشتراک گذاری URLهای طولانی و زشت خسته شده اید؟ ShortPaste پس از کپی کردن URL ها، بلافاصله و در یک چشم به هم زدن آنها را کوتاه می کند (از یک برنامه مانند Chrome, YouTube, Newsstand و …). پس…