فروشگاه جانبی

Perf.Blood Pressure(BP)Monitor v1.0 یک نرم افزار بهداشت منحصر به فرد است که همه باید آن را داشته باشند! این نرم افزار فشار خون شما را با appx محاسبه می کند. ±5% طریقه استفاده: ● مرحله 1: تعداد نبض را وارد و جنسیت را انتخاب کنید ● مرحله 2: انگشت شست خود را کمی در…

Perf.Blood Pressure(BP)Monitor v1.0 یک نرم افزار بهداشت منحصر به فرد است که همه باید آن را داشته باشند! این نرم افزار فشار خون شما را با appx محاسبه می کند. ±5% طریقه استفاده: ● مرحله 1: تعداد نبض را وارد و جنسیت را انتخاب کنید ● مرحله 2: انگشت شست خود را کمی در…

Perf.Blood Pressure(BP)Monitor v1.0 یک نرم افزار بهداشت منحصر به فرد است که همه باید آن را داشته باشند! این نرم افزار فشار خون شما را با appx محاسبه می کند. ±5% طریقه استفاده: ● مرحله 1: تعداد نبض را وارد و جنسیت را انتخاب کنید ● مرحله 2: انگشت شست خود را کمی در…