فروشگاه جانبی

dreamDroid v1.0.2 نرم افزاری برای کنترل دریم باکس می باشد. دستگاه های پشتیبانی نشده: هر چیزی که یک Dreambox اصلی نباشد. این برنامه با “OpenWebIf” سازگار نیست! این یک کلاینت منبع باز برای dreamboxe های مبتنی بر enigma2 است. دستگاه های پشتیبانی شده: dm500hd، dm800، dm800se، dm7020hd، dm7025، dm8000 ویژگی ها: ★ پروفایل های…

dreamDroid v1.0.2 نرم افزاری برای کنترل دریم باکس می باشد. دستگاه های پشتیبانی نشده: هر چیزی که یک Dreambox اصلی نباشد. این برنامه با “OpenWebIf” سازگار نیست! این یک کلاینت منبع باز برای dreamboxe های مبتنی بر enigma2 است. دستگاه های پشتیبانی شده: dm500hd، dm800، dm800se، dm7020hd، dm7025، dm8000 ویژگی ها: ★ پروفایل های…

dreamDroid v1.0.2 نرم افزاری برای کنترل دریم باکس می باشد. دستگاه های پشتیبانی نشده: هر چیزی که یک Dreambox اصلی نباشد. این برنامه با “OpenWebIf” سازگار نیست! این یک کلاینت منبع باز برای dreamboxe های مبتنی بر enigma2 است. دستگاه های پشتیبانی شده: dm500hd، dm800، dm800se، dm7020hd، dm7025، dm8000 ویژگی ها: ★ پروفایل های…