فروشگاه جانبی

Battery Calibration [ROOT] v1.1 Ad-Free یک رام جدید نصب کردید؟ یا به نظر می آید باتری شما بسیار سریع مصرف و تخلیه می شود؟ یک کمک آسان برای این وجود دارد! Battery Calibration یک برنامه ساده است که فایل batterystats.bin واقع در ذخیره سازی /system را فرمت می کند. این برنامه مقادیر قدیمی را…

Battery Calibration [ROOT] v1.1 Ad-Free یک رام جدید نصب کردید؟ یا به نظر می آید باتری شما بسیار سریع مصرف و تخلیه می شود؟ یک کمک آسان برای این وجود دارد! Battery Calibration یک برنامه ساده است که فایل batterystats.bin واقع در ذخیره سازی /system را فرمت می کند. این برنامه مقادیر قدیمی را…

Battery Calibration [ROOT] v1.1 Ad-Free یک رام جدید نصب کردید؟ یا به نظر می آید باتری شما بسیار سریع مصرف و تخلیه می شود؟ یک کمک آسان برای این وجود دارد! Battery Calibration یک برنامه ساده است که فایل batterystats.bin واقع در ذخیره سازی /system را فرمت می کند. این برنامه مقادیر قدیمی را…