فروشگاه جانبی

Meridian Player Pro v5.0.8 یک پخش کننده ویدئو و موسیقی با فضای قابل تنظیم می باشد. این نرم افزار دارای کنترل حرکات مناسب و تنظیمات پیشرفته پوشه رسانه ها است، شما می توانید محتوا و پوشه های مستثنی را تنظیم کنید – در هر عمق. PlayQ به جای لیست های پخش، می تواند ویدئوها…

Meridian Player Pro v5.0.8 یک پخش کننده ویدئو و موسیقی با فضای قابل تنظیم می باشد. این نرم افزار دارای کنترل حرکات مناسب و تنظیمات پیشرفته پوشه رسانه ها است، شما می توانید محتوا و پوشه های مستثنی را تنظیم کنید – در هر عمق. PlayQ به جای لیست های پخش، می تواند ویدئوها…

Meridian Player Pro v5.0.8 یک پخش کننده ویدئو و موسیقی با فضای قابل تنظیم می باشد. این نرم افزار دارای کنترل حرکات مناسب و تنظیمات پیشرفته پوشه رسانه ها است، شما می توانید محتوا و پوشه های مستثنی را تنظیم کنید – در هر عمق. PlayQ به جای لیست های پخش، می تواند ویدئوها…