فروشگاه جانبی

Android Task Manager Pro v2.9.2 یک برنامه کلی سیستم است که توسط آن می توانید وظایف، برنامه ها، کارت حافظه SD، دستگاه و اطلاعات سیستم را در یک نرم افزار واحد مدیریت کنید. مدیریت وظیفه (Task Management): – نمایش منوی مدیریتی با لمس آیتم ها – نمایش فهرست نرم افزارهای در حال اجرا در…

Android Task Manager Pro v2.9.2 یک برنامه کلی سیستم است که توسط آن می توانید وظایف، برنامه ها، کارت حافظه SD، دستگاه و اطلاعات سیستم را در یک نرم افزار واحد مدیریت کنید. مدیریت وظیفه (Task Management): – نمایش منوی مدیریتی با لمس آیتم ها – نمایش فهرست نرم افزارهای در حال اجرا در…

Android Task Manager Pro v2.9.2 یک برنامه کلی سیستم است که توسط آن می توانید وظایف، برنامه ها، کارت حافظه SD، دستگاه و اطلاعات سیستم را در یک نرم افزار واحد مدیریت کنید. مدیریت وظیفه (Task Management): – نمایش منوی مدیریتی با لمس آیتم ها – نمایش فهرست نرم افزارهای در حال اجرا در…