فروشگاه جانبی

Lighting calculations Pro v3.0.0 بهترین اپلیکیشن برای محاسبات روشنایی است! این نرم افزار تمام محاسبات مربوط به نورپردازی و روشنایی را به شما ارائه می کند. این برنامه در زبان های مختلف از جمله زبان فارسی در دسترس است. محاسبات روشنایی: – محاسبه شار کل [PRO] – لومن به لوکس – لوکس به لومن –…

Lighting calculations Pro v3.0.0 بهترین اپلیکیشن برای محاسبات روشنایی است! این نرم افزار تمام محاسبات مربوط به نورپردازی و روشنایی را به شما ارائه می کند. این برنامه در زبان های مختلف از جمله زبان فارسی در دسترس است. محاسبات روشنایی: – محاسبه شار کل [PRO] – لومن به لوکس – لوکس به لومن –…

Lighting calculations Pro v3.0.0 بهترین اپلیکیشن برای محاسبات روشنایی است! این نرم افزار تمام محاسبات مربوط به نورپردازی و روشنایی را به شما ارائه می کند. این برنامه در زبان های مختلف از جمله زبان فارسی در دسترس است. محاسبات روشنایی: – محاسبه شار کل [PRO] – لومن به لوکس – لوکس به لومن –…