فروشگاه جانبی

MathsApp Graphing Calculator v1.3.1 برنامه ماشین حساب نموداری برای اندروید است که امکانات آن عبارتند از:– نموداری از توابع– نمایش نقاط تقاطع خط– نمایش اکسترمم (ماکسیمم/مینیمم)– نمایش تقاطع محور x ها– نمایش تقاطع محور y ها– نمایش به عنوان جدول– نمایش dy/dx– پشتیبانی از ماتریکس– ساده ترین ورودی ماتریس در تاریخ برنامه های ماشین…

MathsApp Graphing Calculator v1.3.1 برنامه ماشین حساب نموداری برای اندروید است که امکانات آن عبارتند از:– نموداری از توابع– نمایش نقاط تقاطع خط– نمایش اکسترمم (ماکسیمم/مینیمم)– نمایش تقاطع محور x ها– نمایش تقاطع محور y ها– نمایش به عنوان جدول– نمایش dy/dx– پشتیبانی از ماتریکس– ساده ترین ورودی ماتریس در تاریخ برنامه های ماشین…

MathsApp Graphing Calculator v1.3.1 برنامه ماشین حساب نموداری برای اندروید است که امکانات آن عبارتند از:– نموداری از توابع– نمایش نقاط تقاطع خط– نمایش اکسترمم (ماکسیمم/مینیمم)– نمایش تقاطع محور x ها– نمایش تقاطع محور y ها– نمایش به عنوان جدول– نمایش dy/dx– پشتیبانی از ماتریکس– ساده ترین ورودی ماتریس در تاریخ برنامه های ماشین…