فروشگاه جانبی

FRep – Finger Replayer FULL v3.99 نرم افزار ضبط/اجرای مجدد حرکات انگشت می باشد. هنگامی که شما عملیات روزمره را ثبت می کنید، می توانید آن را با trigger دوباره اجرا کنید. دکمه عملیات خودکار شما به راحتی ایجاد خواهد شد. – ضبط/پخش/تکرار/ویرایش عملیات صفحه لمسی و/یا ضربه زدن به دکمه – ضبط/پخش آسان…

FRep – Finger Replayer FULL v3.99 نرم افزار ضبط/اجرای مجدد حرکات انگشت می باشد. هنگامی که شما عملیات روزمره را ثبت می کنید، می توانید آن را با trigger دوباره اجرا کنید. دکمه عملیات خودکار شما به راحتی ایجاد خواهد شد. – ضبط/پخش/تکرار/ویرایش عملیات صفحه لمسی و/یا ضربه زدن به دکمه – ضبط/پخش آسان…

FRep – Finger Replayer FULL v3.99 نرم افزار ضبط/اجرای مجدد حرکات انگشت می باشد. هنگامی که شما عملیات روزمره را ثبت می کنید، می توانید آن را با trigger دوباره اجرا کنید. دکمه عملیات خودکار شما به راحتی ایجاد خواهد شد. – ضبط/پخش/تکرار/ویرایش عملیات صفحه لمسی و/یا ضربه زدن به دکمه – ضبط/پخش آسان…