فروشگاه جانبی

Barcode Generator v2.2.5 نرم افزاری برای ساخت QR و بارکد است که رایگان، بدون تبلیغات و دسترسی می باشد. ویژگی ها: – سازنده QR code (همچنین شناختن Denso Barcode, QRCode, Quick Response Code, JIS X 0510, ISO/IEC18004) – ساخت DataMatrix (همچنین شناختن به عنوان ECC200, Data Matrix) – سازنده Aztec Code (همچنین شناختن به…

Barcode Generator v2.2.5 نرم افزاری برای ساخت QR و بارکد است که رایگان، بدون تبلیغات و دسترسی می باشد. ویژگی ها: – سازنده QR code (همچنین شناختن Denso Barcode, QRCode, Quick Response Code, JIS X 0510, ISO/IEC18004) – ساخت DataMatrix (همچنین شناختن به عنوان ECC200, Data Matrix) – سازنده Aztec Code (همچنین شناختن به…

Barcode Generator v2.2.5 نرم افزاری برای ساخت QR و بارکد است که رایگان، بدون تبلیغات و دسترسی می باشد. ویژگی ها: – سازنده QR code (همچنین شناختن Denso Barcode, QRCode, Quick Response Code, JIS X 0510, ISO/IEC18004) – ساخت DataMatrix (همچنین شناختن به عنوان ECC200, Data Matrix) – سازنده Aztec Code (همچنین شناختن به…