فروشگاه جانبی

Brainwave Tuner (Full Version) v4.0 برنامه ای برای تحریک موج مغز است که صداها و امواجی را برای تغییر فرکانس مغز در جهت آرامش و افزایش توجه شما ایجاد می کند. 20 الگوی صدا از پیش تعیین شده در 3 موضوع در این نرم افزار وجود دارد. آیا می خواهید ریلکس و آرام باشید؟…

Brainwave Tuner (Full Version) v4.0 برنامه ای برای تحریک موج مغز است که صداها و امواجی را برای تغییر فرکانس مغز در جهت آرامش و افزایش توجه شما ایجاد می کند. 20 الگوی صدا از پیش تعیین شده در 3 موضوع در این نرم افزار وجود دارد. آیا می خواهید ریلکس و آرام باشید؟…

Brainwave Tuner (Full Version) v4.0 برنامه ای برای تحریک موج مغز است که صداها و امواجی را برای تغییر فرکانس مغز در جهت آرامش و افزایش توجه شما ایجاد می کند. 20 الگوی صدا از پیش تعیین شده در 3 موضوع در این نرم افزار وجود دارد. آیا می خواهید ریلکس و آرام باشید؟…