فروشگاه جانبی

Uninstaller -Quick App Manager v3.4 Unlocked قدرتمندترین ابزار برای مدیریت برنامه های شما می باشد: پشتیبان گیری و بازیابی، حذف، مشاهده دسترسی، اشتراک گذاری، (12 ویژگی). ویژگی ها: ★ حذف برنامه ها در یک کلیک/در حالت دسته ای ★ پشتیبان گیری برنامه به Dropbox ★ نمایش دهنده Permission: پیدا کردن برنامه ها با استفاده…

Uninstaller -Quick App Manager v3.4 Unlocked قدرتمندترین ابزار برای مدیریت برنامه های شما می باشد: پشتیبان گیری و بازیابی، حذف، مشاهده دسترسی، اشتراک گذاری، (12 ویژگی). ویژگی ها: ★ حذف برنامه ها در یک کلیک/در حالت دسته ای ★ پشتیبان گیری برنامه به Dropbox ★ نمایش دهنده Permission: پیدا کردن برنامه ها با استفاده…

Uninstaller -Quick App Manager v3.4 Unlocked قدرتمندترین ابزار برای مدیریت برنامه های شما می باشد: پشتیبان گیری و بازیابی، حذف، مشاهده دسترسی، اشتراک گذاری، (12 ویژگی). ویژگی ها: ★ حذف برنامه ها در یک کلیک/در حالت دسته ای ★ پشتیبان گیری برنامه به Dropbox ★ نمایش دهنده Permission: پیدا کردن برنامه ها با استفاده…