فروشگاه جانبی

Artista Impresso v1.02 عکس های شما را به شاهکارهای امپرسیونیست تبدیل می کند. ویژگی ها: – تنظیمات تک لمسی به طور خودکار عکس های شما را با استفاده از سبک های رنگ فراوان به نقاشی تبدیل می کند. – بافت بوم یا کتانی – به رنگ براق واقع گرایی می دهد. کنترل روی کاهش…

Artista Impresso v1.02 عکس های شما را به شاهکارهای امپرسیونیست تبدیل می کند. ویژگی ها: – تنظیمات تک لمسی به طور خودکار عکس های شما را با استفاده از سبک های رنگ فراوان به نقاشی تبدیل می کند. – بافت بوم یا کتانی – به رنگ براق واقع گرایی می دهد. کنترل روی کاهش…

Artista Impresso v1.02 عکس های شما را به شاهکارهای امپرسیونیست تبدیل می کند. ویژگی ها: – تنظیمات تک لمسی به طور خودکار عکس های شما را با استفاده از سبک های رنگ فراوان به نقاشی تبدیل می کند. – بافت بوم یا کتانی – به رنگ براق واقع گرایی می دهد. کنترل روی کاهش…