فروشگاه جانبی

IMEI Backup ★Samsung★ v1.3.3 Patched Proper یک راه حل کامل برای پشتیبان گیری و بازیابی IMEI برای دستگاه های سامسونگ می باشد. این برنامه باید با تقریبا تمام دستگاه های سامسونگ کار کند. پیش نیاز: دستگاه سامسونگ + دسترسی ROOT. این برنامه یک نسخه پشتیبان کامل برای پارتیشن EFS و تمام پارتیشن های دیگر IMEI…

IMEI Backup ★Samsung★ v1.3.3 Patched Proper یک راه حل کامل برای پشتیبان گیری و بازیابی IMEI برای دستگاه های سامسونگ می باشد. این برنامه باید با تقریبا تمام دستگاه های سامسونگ کار کند. پیش نیاز: دستگاه سامسونگ + دسترسی ROOT. این برنامه یک نسخه پشتیبان کامل برای پارتیشن EFS و تمام پارتیشن های دیگر IMEI…

IMEI Backup ★Samsung★ v1.3.3 Patched Proper یک راه حل کامل برای پشتیبان گیری و بازیابی IMEI برای دستگاه های سامسونگ می باشد. این برنامه باید با تقریبا تمام دستگاه های سامسونگ کار کند. پیش نیاز: دستگاه سامسونگ + دسترسی ROOT. این برنامه یک نسخه پشتیبان کامل برای پارتیشن EFS و تمام پارتیشن های دیگر IMEI…