فروشگاه جانبی

SRT Translation v1.0.4 نرم افزاری برای یادگیری زبان انگلیسی با زیرنویس های فیلم می باشد. حالا شما می توانید در ترجمه خود به زبان خود تایپ کنید. اولین مترجم یک فیلم خارجی باشید. چگونگی استفاده از این برنامه: 1. فایل SRT انگلیسی را در کارت SD گوشی خود قرار دهید. 2. فایل را باز…

SRT Translation v1.0.4 نرم افزاری برای یادگیری زبان انگلیسی با زیرنویس های فیلم می باشد. حالا شما می توانید در ترجمه خود به زبان خود تایپ کنید. اولین مترجم یک فیلم خارجی باشید. چگونگی استفاده از این برنامه: 1. فایل SRT انگلیسی را در کارت SD گوشی خود قرار دهید. 2. فایل را باز…

SRT Translation v1.0.4 نرم افزاری برای یادگیری زبان انگلیسی با زیرنویس های فیلم می باشد. حالا شما می توانید در ترجمه خود به زبان خود تایپ کنید. اولین مترجم یک فیلم خارجی باشید. چگونگی استفاده از این برنامه: 1. فایل SRT انگلیسی را در کارت SD گوشی خود قرار دهید. 2. فایل را باز…