فروشگاه جانبی

aFirewall call and sms blocker Pro v5.0.6 به معنی فایروال اندروید است. این به شما اجازه می دهد تا چند قانون را برای مسدود کردن تماس یا پیام های مختلف در زمان های مختلف را پیکربندی کنید. قانون دوره ای و قاعده یک مرتبه ای پشتیبانی می شوند. اصول aFirewall Pro: ☆ برای اطمینان…

aFirewall call and sms blocker Pro v5.0.6 به معنی فایروال اندروید است. این به شما اجازه می دهد تا چند قانون را برای مسدود کردن تماس یا پیام های مختلف در زمان های مختلف را پیکربندی کنید. قانون دوره ای و قاعده یک مرتبه ای پشتیبانی می شوند. اصول aFirewall Pro: ☆ برای اطمینان…

aFirewall call and sms blocker Pro v5.0.6 به معنی فایروال اندروید است. این به شما اجازه می دهد تا چند قانون را برای مسدود کردن تماس یا پیام های مختلف در زمان های مختلف را پیکربندی کنید. قانون دوره ای و قاعده یک مرتبه ای پشتیبانی می شوند. اصول aFirewall Pro: ☆ برای اطمینان…