فروشگاه جانبی

Period Tracker Deluxe v2.6.1 ساده ترین راه برای پیگیری قاعدگی شما می باشد. * در آغاز قاعدگی ماهانه خود یک دکمه را بزنید. Period Tracker تاریخ های شما را ثبت و میانگین چرخه های قاعدگی 3 ماه قبل شما را برای پیش بینی تاریخ شروع بعدی محاسبه می کند. * تاریخ های پریود، تخمک…

Period Tracker Deluxe v2.6.1 ساده ترین راه برای پیگیری قاعدگی شما می باشد. * در آغاز قاعدگی ماهانه خود یک دکمه را بزنید. Period Tracker تاریخ های شما را ثبت و میانگین چرخه های قاعدگی 3 ماه قبل شما را برای پیش بینی تاریخ شروع بعدی محاسبه می کند. * تاریخ های پریود، تخمک…

Period Tracker Deluxe v2.6.1 ساده ترین راه برای پیگیری قاعدگی شما می باشد. * در آغاز قاعدگی ماهانه خود یک دکمه را بزنید. Period Tracker تاریخ های شما را ثبت و میانگین چرخه های قاعدگی 3 ماه قبل شما را برای پیش بینی تاریخ شروع بعدی محاسبه می کند. * تاریخ های پریود، تخمک…