فروشگاه جانبی

SQLite Viewer Pro v0.13.3 Patched دارای عملکرد بالاتری نسبت به SQLite Viewer Free دارد. ویژگی های زیر علاوه بر توابع نسخه رایگان در دسترس می باشند: – مرتب سازی – دکمه Query assist (برای جستجو) – به یاد داشتن 10 جستار نمایش داده شده قبلی (برای جستجو) – ذخیره عرض ستون این تابع به…

SQLite Viewer Pro v0.13.3 Patched دارای عملکرد بالاتری نسبت به SQLite Viewer Free دارد. ویژگی های زیر علاوه بر توابع نسخه رایگان در دسترس می باشند: – مرتب سازی – دکمه Query assist (برای جستجو) – به یاد داشتن 10 جستار نمایش داده شده قبلی (برای جستجو) – ذخیره عرض ستون این تابع به…

SQLite Viewer Pro v0.13.3 Patched دارای عملکرد بالاتری نسبت به SQLite Viewer Free دارد. ویژگی های زیر علاوه بر توابع نسخه رایگان در دسترس می باشند: – مرتب سازی – دکمه Query assist (برای جستجو) – به یاد داشتن 10 جستار نمایش داده شده قبلی (برای جستجو) – ذخیره عرض ستون این تابع به…