فروشگاه جانبی

gDMSS Plus v3.51.001 نرم افزار نظارت اندروید، نرم افزار نظارت از راه دور گوشی اندروید، با پشتیبانی از Push Alarm، پخش ویدئو، گردش کار مخفی، حرکت انگشت، اسلاید ویندوز و غیره. توجه: اگر می خواهید از تابع “Push Alarm” استفاده کنید، از موارد زیر مطمئن شوید: 1. فقط دستگاه ویژه از تابع “Push Alarm”…

gDMSS Plus v3.51.001 نرم افزار نظارت اندروید، نرم افزار نظارت از راه دور گوشی اندروید، با پشتیبانی از Push Alarm، پخش ویدئو، گردش کار مخفی، حرکت انگشت، اسلاید ویندوز و غیره. توجه: اگر می خواهید از تابع “Push Alarm” استفاده کنید، از موارد زیر مطمئن شوید: 1. فقط دستگاه ویژه از تابع “Push Alarm”…

gDMSS Plus v3.51.001 نرم افزار نظارت اندروید، نرم افزار نظارت از راه دور گوشی اندروید، با پشتیبانی از Push Alarm، پخش ویدئو، گردش کار مخفی، حرکت انگشت، اسلاید ویندوز و غیره. توجه: اگر می خواهید از تابع “Push Alarm” استفاده کنید، از موارد زیر مطمئن شوید: 1. فقط دستگاه ویژه از تابع “Push Alarm”…