فروشگاه جانبی

Eye Exercises – Eye Care Plus v2.3.6 یک برنامه جامع مراقبت از چشم برای آزمایش و نظارت بر بینایی شما، و همچنین آموزش هایی برای داشتن چشم های سالم و قوی تر می باشد. تست های چشم: – تست حدت(تیز فهمی) بینایی – بررسی عینک – تست آستیگماتیسم – تست حساسیت تقابل(تضاد) – بررسی…

Eye Exercises – Eye Care Plus v2.3.6 یک برنامه جامع مراقبت از چشم برای آزمایش و نظارت بر بینایی شما، و همچنین آموزش هایی برای داشتن چشم های سالم و قوی تر می باشد. تست های چشم: – تست حدت(تیز فهمی) بینایی – بررسی عینک – تست آستیگماتیسم – تست حساسیت تقابل(تضاد) – بررسی…

Eye Exercises – Eye Care Plus v2.3.6 یک برنامه جامع مراقبت از چشم برای آزمایش و نظارت بر بینایی شما، و همچنین آموزش هایی برای داشتن چشم های سالم و قوی تر می باشد. تست های چشم: – تست حدت(تیز فهمی) بینایی – بررسی عینک – تست آستیگماتیسم – تست حساسیت تقابل(تضاد) – بررسی…