فروشگاه جانبی

S-Tools -Super tools- v1.7 می تواند هر گونه “طول”، “نسبت”، “زاویه” را اندازه گیری کند. (پشتیبانی از S-pen، G3) با S-tools شما می توانید خطوط مستقیم، منحنی ها، مثلث ها، بیضی ها، بدن انسان و انواع اشیاء را اندازه گیری کنید. (به عنوان مثال قد نوزاد و کودک، اعضای بدن، نسبت بین صورت و…

S-Tools -Super tools- v1.7 می تواند هر گونه “طول”، “نسبت”، “زاویه” را اندازه گیری کند. (پشتیبانی از S-pen، G3) با S-tools شما می توانید خطوط مستقیم، منحنی ها، مثلث ها، بیضی ها، بدن انسان و انواع اشیاء را اندازه گیری کنید. (به عنوان مثال قد نوزاد و کودک، اعضای بدن، نسبت بین صورت و…

S-Tools -Super tools- v1.7 می تواند هر گونه “طول”، “نسبت”، “زاویه” را اندازه گیری کند. (پشتیبانی از S-pen، G3) با S-tools شما می توانید خطوط مستقیم، منحنی ها، مثلث ها، بیضی ها، بدن انسان و انواع اشیاء را اندازه گیری کنید. (به عنوان مثال قد نوزاد و کودک، اعضای بدن، نسبت بین صورت و…