فروشگاه جانبی

LBS Last Battery Survival v1.2.3 راه حل نهایی است برای برقراری ارتباط حتی اگر باتری کم باشد. غیر فعال کردن:– موبایل دیتا– WiFi– GPS– بلوتوث– صدا– اطلاع رسانی های LED – تنظیم پس زمینه تک رنگ– تنظیم کمترین تایم اوت و سطح روشنایی صفحه– امکان استفاده از همان برنامه برای پیام رسانی و برقراری…

LBS Last Battery Survival v1.2.3 راه حل نهایی است برای برقراری ارتباط حتی اگر باتری کم باشد. غیر فعال کردن:– موبایل دیتا– WiFi– GPS– بلوتوث– صدا– اطلاع رسانی های LED – تنظیم پس زمینه تک رنگ– تنظیم کمترین تایم اوت و سطح روشنایی صفحه– امکان استفاده از همان برنامه برای پیام رسانی و برقراری…

LBS Last Battery Survival v1.2.3 راه حل نهایی است برای برقراری ارتباط حتی اگر باتری کم باشد. غیر فعال کردن:– موبایل دیتا– WiFi– GPS– بلوتوث– صدا– اطلاع رسانی های LED – تنظیم پس زمینه تک رنگ– تنظیم کمترین تایم اوت و سطح روشنایی صفحه– امکان استفاده از همان برنامه برای پیام رسانی و برقراری…