فروشگاه جانبی

LapLogger OBD Scanner v2.70 برنامه ای برای خواندن و تنظیم مجدد کدهای مشکل تشخیصی(DTC) و روشن کردن چراغ چک موتور(CEL) اتومبیل می باشد. ویژگی ها:– نرم افزار ساده و آسان تشخیص OBD– شما نیاز به یک رابط مبتنی بر ELM دارید– نتایج نظارت تست اکسیژن، Mode 6، Misfire– پشتیبانی از چند وسیله نقلیه– پرچم…

LapLogger OBD Scanner v2.70 برنامه ای برای خواندن و تنظیم مجدد کدهای مشکل تشخیصی(DTC) و روشن کردن چراغ چک موتور(CEL) اتومبیل می باشد. ویژگی ها:– نرم افزار ساده و آسان تشخیص OBD– شما نیاز به یک رابط مبتنی بر ELM دارید– نتایج نظارت تست اکسیژن، Mode 6، Misfire– پشتیبانی از چند وسیله نقلیه– پرچم…

LapLogger OBD Scanner v2.70 برنامه ای برای خواندن و تنظیم مجدد کدهای مشکل تشخیصی(DTC) و روشن کردن چراغ چک موتور(CEL) اتومبیل می باشد. ویژگی ها:– نرم افزار ساده و آسان تشخیص OBD– شما نیاز به یک رابط مبتنی بر ELM دارید– نتایج نظارت تست اکسیژن، Mode 6، Misfire– پشتیبانی از چند وسیله نقلیه– پرچم…