فروشگاه جانبی

[root] LiveBoot Pro v1.50 یک انیمیشن بوت است که خروجی های logcat و dmesg آنچه رخ می دهد را بر روی صفحه نمایش به شما نشان می دهد. پیکربندی خروجی شامل سطح logcat، بافر و فرمت انتخابی است. روت: این برنامه نه تنها نیاز به روت دارد، بلکه همچنین نیاز به SuperSU نسخه 2.40…

[root] LiveBoot Pro v1.50 یک انیمیشن بوت است که خروجی های logcat و dmesg آنچه رخ می دهد را بر روی صفحه نمایش به شما نشان می دهد. پیکربندی خروجی شامل سطح logcat، بافر و فرمت انتخابی است. روت: این برنامه نه تنها نیاز به روت دارد، بلکه همچنین نیاز به SuperSU نسخه 2.40…

[root] LiveBoot Pro v1.50 یک انیمیشن بوت است که خروجی های logcat و dmesg آنچه رخ می دهد را بر روی صفحه نمایش به شما نشان می دهد. پیکربندی خروجی شامل سطح logcat، بافر و فرمت انتخابی است. روت: این برنامه نه تنها نیاز به روت دارد، بلکه همچنین نیاز به SuperSU نسخه 2.40…