فروشگاه جانبی

GPX Viewer v0.94 یک نمایشگر فایل GPX است که نقاط بین راه و مسیرها را بر روی Google map نشان می دهد. شما می توانید موقعیت خود بر روی نقشه را برای ردیابی حرکات مربوط به خود در مسیرهای GPX قفل کنید. • انتخابگر فایل GPX• مشاهده اطلاعات ایستگاه بین راه• مشاهده خود در…

GPX Viewer v0.94 یک نمایشگر فایل GPX است که نقاط بین راه و مسیرها را بر روی Google map نشان می دهد. شما می توانید موقعیت خود بر روی نقشه را برای ردیابی حرکات مربوط به خود در مسیرهای GPX قفل کنید. • انتخابگر فایل GPX• مشاهده اطلاعات ایستگاه بین راه• مشاهده خود در…

GPX Viewer v0.94 یک نمایشگر فایل GPX است که نقاط بین راه و مسیرها را بر روی Google map نشان می دهد. شما می توانید موقعیت خود بر روی نقشه را برای ردیابی حرکات مربوط به خود در مسیرهای GPX قفل کنید. • انتخابگر فایل GPX• مشاهده اطلاعات ایستگاه بین راه• مشاهده خود در…