فروشگاه جانبی

SIM Contacts Plus v1.2 یک برنامه ساده و کم حجم، با رابط کاربری تمیز و شفاف برای مدیریت مخاطبین سیم کارت شما می باشد. در حال حاضر عملیات زیر پشتیبانی می شوند: – خواندن مخاطبین – اضافه کردن مخاطب جدید – تماس با یک مخاطب – ارسال پیام برای مخاطب – ویرایش یک مخاطب…

SIM Contacts Plus v1.2 یک برنامه ساده و کم حجم، با رابط کاربری تمیز و شفاف برای مدیریت مخاطبین سیم کارت شما می باشد. در حال حاضر عملیات زیر پشتیبانی می شوند: – خواندن مخاطبین – اضافه کردن مخاطب جدید – تماس با یک مخاطب – ارسال پیام برای مخاطب – ویرایش یک مخاطب…

SIM Contacts Plus v1.2 یک برنامه ساده و کم حجم، با رابط کاربری تمیز و شفاف برای مدیریت مخاطبین سیم کارت شما می باشد. در حال حاضر عملیات زیر پشتیبانی می شوند: – خواندن مخاطبین – اضافه کردن مخاطب جدید – تماس با یک مخاطب – ارسال پیام برای مخاطب – ویرایش یک مخاطب…