فروشگاه جانبی

Root Browser Pro: File Manager v3.1.5.0 یک نرم افزار مدیریت فایل برای دستگاه های روت شده می باشد. تمام فایل سیستم های آندروید را کاوش کنید و کنترل دستگاه آندروید خود را در دست بگیرید. امکانات نرم افزار Root Browser Pro (File Manager) عبارتند از: ☆ دو پانل مدیریت فایل ☆ کپی/چسباندن، ZIP، TAR،…

Root Browser Pro: File Manager v3.1.5.0 یک نرم افزار مدیریت فایل برای دستگاه های روت شده می باشد. تمام فایل سیستم های آندروید را کاوش کنید و کنترل دستگاه آندروید خود را در دست بگیرید. امکانات نرم افزار Root Browser Pro (File Manager) عبارتند از: ☆ دو پانل مدیریت فایل ☆ کپی/چسباندن، ZIP، TAR،…

Root Browser Pro: File Manager v3.1.5.0 یک نرم افزار مدیریت فایل برای دستگاه های روت شده می باشد. تمام فایل سیستم های آندروید را کاوش کنید و کنترل دستگاه آندروید خود را در دست بگیرید. امکانات نرم افزار Root Browser Pro (File Manager) عبارتند از: ☆ دو پانل مدیریت فایل ☆ کپی/چسباندن، ZIP، TAR،…