فروشگاه جانبی

Magic Flames: Fire Simulation v1.0.1 یک برنامه شبیه سازی لحظه ای آتش از سازنده برنامه Magic Fluids می باشد. – کشیدن روی صفحه برای ایجاد آتش – طیف رنگ شعله های آتش سفارشی – استفاده از پس زمینه دلخواه – تنظیم افکت های آتش پس از پردازش: تابش، تاری حرکت، روشن و خاموش شدن(سوسو…

Magic Flames: Fire Simulation v1.0.1 یک برنامه شبیه سازی لحظه ای آتش از سازنده برنامه Magic Fluids می باشد. – کشیدن روی صفحه برای ایجاد آتش – طیف رنگ شعله های آتش سفارشی – استفاده از پس زمینه دلخواه – تنظیم افکت های آتش پس از پردازش: تابش، تاری حرکت، روشن و خاموش شدن(سوسو…

Magic Flames: Fire Simulation v1.0.1 یک برنامه شبیه سازی لحظه ای آتش از سازنده برنامه Magic Fluids می باشد. – کشیدن روی صفحه برای ایجاد آتش – طیف رنگ شعله های آتش سفارشی – استفاده از پس زمینه دلخواه – تنظیم افکت های آتش پس از پردازش: تابش، تاری حرکت، روشن و خاموش شدن(سوسو…