فروشگاه جانبی

Stalingrad Live wallpaper 1.0.8 تصویر زمینه زنده ای است که به شهر قهرمان استالینگراد اختصاص داده شده است. این بزرگترین نبرد زمین در طول جنگ جهانی دوم بود. نبرد از 17 ژوئیه 1942 تا 2 فوریه 1943 به طول انجامید. ویژگی ها:– صحنه های مختلف صفحه نمایش– افکت اختلاف منظر-3D حساس به لمس انگشتان…

Stalingrad Live wallpaper 1.0.8 تصویر زمینه زنده ای است که به شهر قهرمان استالینگراد اختصاص داده شده است. این بزرگترین نبرد زمین در طول جنگ جهانی دوم بود. نبرد از 17 ژوئیه 1942 تا 2 فوریه 1943 به طول انجامید. ویژگی ها:– صحنه های مختلف صفحه نمایش– افکت اختلاف منظر-3D حساس به لمس انگشتان…

Stalingrad Live wallpaper 1.0.8 تصویر زمینه زنده ای است که به شهر قهرمان استالینگراد اختصاص داده شده است. این بزرگترین نبرد زمین در طول جنگ جهانی دوم بود. نبرد از 17 ژوئیه 1942 تا 2 فوریه 1943 به طول انجامید. ویژگی ها:– صحنه های مختلف صفحه نمایش– افکت اختلاف منظر-3D حساس به لمس انگشتان…