فروشگاه جانبی

Screen On Full v1.1.3 با پنج گزینه برای تنظیم روشنایی جلوگیری از قفل شدن صفحه و برای روشن نگه داشتن صفحه، به شما اجازه می دهد صفحه نمایش را روشن نگه دارید. این پنج گزینه ارائه می دهد: 1) حفظ روشنایی فعلی (کم نور نشدن) 2) اجازه دادن برای کم نور شدن اجازه به…

Screen On Full v1.1.3 با پنج گزینه برای تنظیم روشنایی جلوگیری از قفل شدن صفحه و برای روشن نگه داشتن صفحه، به شما اجازه می دهد صفحه نمایش را روشن نگه دارید. این پنج گزینه ارائه می دهد: 1) حفظ روشنایی فعلی (کم نور نشدن) 2) اجازه دادن برای کم نور شدن اجازه به…

Screen On Full v1.1.3 با پنج گزینه برای تنظیم روشنایی جلوگیری از قفل شدن صفحه و برای روشن نگه داشتن صفحه، به شما اجازه می دهد صفحه نمایش را روشن نگه دارید. این پنج گزینه ارائه می دهد: 1) حفظ روشنایی فعلی (کم نور نشدن) 2) اجازه دادن برای کم نور شدن اجازه به…