فروشگاه جانبی

Unlock SMS Limit v1.0.6 امکان افزایش یا باز کردن/حذف میزان پیش فرض محدودیت را به شما می دهد. برای این کار نیاز به یک دستگاه روت شده دارید. اگر نمی دانید یک دستگاه روت شده چیست این برنامه را نصب نکنید.پس از اعمال تنظیمات جدید محدودیت SMS، گوشی باید دوباره راه اندازی شود. برنامه…

Unlock SMS Limit v1.0.6 امکان افزایش یا باز کردن/حذف میزان پیش فرض محدودیت را به شما می دهد. برای این کار نیاز به یک دستگاه روت شده دارید. اگر نمی دانید یک دستگاه روت شده چیست این برنامه را نصب نکنید.پس از اعمال تنظیمات جدید محدودیت SMS، گوشی باید دوباره راه اندازی شود. برنامه…

Unlock SMS Limit v1.0.6 امکان افزایش یا باز کردن/حذف میزان پیش فرض محدودیت را به شما می دهد. برای این کار نیاز به یک دستگاه روت شده دارید. اگر نمی دانید یک دستگاه روت شده چیست این برنامه را نصب نکنید.پس از اعمال تنظیمات جدید محدودیت SMS، گوشی باید دوباره راه اندازی شود. برنامه…