فروشگاه جانبی

با KeepRunning Donate v2.2.0 می توانید برنامه ها را نظارت کنید و آنها را مجددا راه اندازی کنید. شما به این برنامه نیاز دارید اگر:– اندروید یک برنامه را برای آزاد کردن رم می بندد– کرش شدن برنامه این برنامه هیچ سرویس پس زمینه ای ندارد و در صورتی که برنامه ها را بررسی…

با KeepRunning Donate v2.2.0 می توانید برنامه ها را نظارت کنید و آنها را مجددا راه اندازی کنید. شما به این برنامه نیاز دارید اگر:– اندروید یک برنامه را برای آزاد کردن رم می بندد– کرش شدن برنامه این برنامه هیچ سرویس پس زمینه ای ندارد و در صورتی که برنامه ها را بررسی…

با KeepRunning Donate v2.2.0 می توانید برنامه ها را نظارت کنید و آنها را مجددا راه اندازی کنید. شما به این برنامه نیاز دارید اگر:– اندروید یک برنامه را برای آزاد کردن رم می بندد– کرش شدن برنامه این برنامه هیچ سرویس پس زمینه ای ندارد و در صورتی که برنامه ها را بررسی…