فروشگاه جانبی

Xung Le Offline Dictionary Premium v4.8.2 یکی از بهترین نرم افزارهای دیکشنری اندروید است. این یک دیکشنری و مترجم چند زبانه است که هم برای مرجع کلمه و هم ترجمه متن طراحی شده است. این نرم افزار از لغت نامه های مختلف در چند زبان پشتیبانی می کند: فارسی، انگلیسی، اسپانیایی، عربی، فرانسوی، پرتغالی،…

Xung Le Offline Dictionary Premium v4.8.2 یکی از بهترین نرم افزارهای دیکشنری اندروید است. این یک دیکشنری و مترجم چند زبانه است که هم برای مرجع کلمه و هم ترجمه متن طراحی شده است. این نرم افزار از لغت نامه های مختلف در چند زبان پشتیبانی می کند: فارسی، انگلیسی، اسپانیایی، عربی، فرانسوی، پرتغالی،…

Xung Le Offline Dictionary Premium v4.8.2 یکی از بهترین نرم افزارهای دیکشنری اندروید است. این یک دیکشنری و مترجم چند زبانه است که هم برای مرجع کلمه و هم ترجمه متن طراحی شده است. این نرم افزار از لغت نامه های مختلف در چند زبان پشتیبانی می کند: فارسی، انگلیسی، اسپانیایی، عربی، فرانسوی، پرتغالی،…