فروشگاه جانبی

Google Translate v5.10.0.RC14.158910458 برنامه ای برای شکستن موانع زبان می باشد. این نرم افزار برنامه رسمی مترجم متن گوگل است. گوگل ترنسلیت از زبان های مختلف از جمله زبان فارسی پشتیبانی می کند. ویژگی های نرم افزار Google Translate اندروید : * ترجمه بین بیش از 90 زبان * استفاده از دوربین خود برای…

Google Translate v5.10.0.RC14.158910458 برنامه ای برای شکستن موانع زبان می باشد. این نرم افزار برنامه رسمی مترجم متن گوگل است. گوگل ترنسلیت از زبان های مختلف از جمله زبان فارسی پشتیبانی می کند. ویژگی های نرم افزار Google Translate اندروید : * ترجمه بین بیش از 90 زبان * استفاده از دوربین خود برای…

Google Translate v5.10.0.RC14.158910458 برنامه ای برای شکستن موانع زبان می باشد. این نرم افزار برنامه رسمی مترجم متن گوگل است. گوگل ترنسلیت از زبان های مختلف از جمله زبان فارسی پشتیبانی می کند. ویژگی های نرم افزار Google Translate اندروید : * ترجمه بین بیش از 90 زبان * استفاده از دوربین خود برای…