فروشگاه جانبی

Emoji Keyboard Prime-Emoticon,Smiley v1.90 بهترین صفحه کلید Emoji، شکلک و لبخند رنگارنگ می باشد. این برنامه با بهترین ویژگی های Google Keyboard, Swiftkey Keyboard, Swype Keyboard, GO keyboard, Thumb keyboard, Jelly Bean keyboard و Better keyboard در یک برنامه هماهنگ و ادغام می شود. ویژگی ها: – تمام دسته emoji از اندروید 4.4 نکسوس…

Emoji Keyboard Prime-Emoticon,Smiley v1.90 بهترین صفحه کلید Emoji، شکلک و لبخند رنگارنگ می باشد. این برنامه با بهترین ویژگی های Google Keyboard, Swiftkey Keyboard, Swype Keyboard, GO keyboard, Thumb keyboard, Jelly Bean keyboard و Better keyboard در یک برنامه هماهنگ و ادغام می شود. ویژگی ها: – تمام دسته emoji از اندروید 4.4 نکسوس…

Emoji Keyboard Prime-Emoticon,Smiley v1.90 بهترین صفحه کلید Emoji، شکلک و لبخند رنگارنگ می باشد. این برنامه با بهترین ویژگی های Google Keyboard, Swiftkey Keyboard, Swype Keyboard, GO keyboard, Thumb keyboard, Jelly Bean keyboard و Better keyboard در یک برنامه هماهنگ و ادغام می شود. ویژگی ها: – تمام دسته emoji از اندروید 4.4 نکسوس…