فروشگاه جانبی

با TaskManager Donate v3.8.3 می توانید برنامه های در حال اجرا را مشاهده کنید و اجرای آنها را خاتمه دهید. می توانید بین برنامه های کاربر و برنامه های سیستم انتخاب کنید. خدمات سیستم نمایش داده نمی شود. با یک لمس کوتاه روی برنامه می توانید به آن خاتمه دهید، با یک لمس طولانی…

با TaskManager Donate v3.8.3 می توانید برنامه های در حال اجرا را مشاهده کنید و اجرای آنها را خاتمه دهید. می توانید بین برنامه های کاربر و برنامه های سیستم انتخاب کنید. خدمات سیستم نمایش داده نمی شود. با یک لمس کوتاه روی برنامه می توانید به آن خاتمه دهید، با یک لمس طولانی…

با TaskManager Donate v3.8.3 می توانید برنامه های در حال اجرا را مشاهده کنید و اجرای آنها را خاتمه دهید. می توانید بین برنامه های کاربر و برنامه های سیستم انتخاب کنید. خدمات سیستم نمایش داده نمی شود. با یک لمس کوتاه روی برنامه می توانید به آن خاتمه دهید، با یک لمس طولانی…