فروشگاه جانبی

با Google My Maps v87 نقشه های سفارشی خود را ایجاد کنید، برای: * برنامه ریزی تعطیلات * یافتن یک آپارتمان * ایجاد یک نقشه از رؤیت پرنده در منطقه شما همچنین با نقشه های شما بر روی وب در http://www.google.com/maps/d/ کار می کند. برای یادگیری چگونگی شروع استفاده از این برنامه، https://support.google.com/mymaps/go/mobile را…

با Google My Maps v87 نقشه های سفارشی خود را ایجاد کنید، برای: * برنامه ریزی تعطیلات * یافتن یک آپارتمان * ایجاد یک نقشه از رؤیت پرنده در منطقه شما همچنین با نقشه های شما بر روی وب در http://www.google.com/maps/d/ کار می کند. برای یادگیری چگونگی شروع استفاده از این برنامه، https://support.google.com/mymaps/go/mobile را…

با Google My Maps v87 نقشه های سفارشی خود را ایجاد کنید، برای: * برنامه ریزی تعطیلات * یافتن یک آپارتمان * ایجاد یک نقشه از رؤیت پرنده در منطقه شما همچنین با نقشه های شما بر روی وب در http://www.google.com/maps/d/ کار می کند. برای یادگیری چگونگی شروع استفاده از این برنامه، https://support.google.com/mymaps/go/mobile را…