فروشگاه جانبی

Post Bank Mobile Banking سامانه بانکداری همراه (موبایل بانکینگ) پست بانک ایران، خدمات بانکداری را از طریق تلفن همراه در اختیار شما قرار می دهد. سامانه USSD: به منظور استفاده از سامانه USSD پست بانک ایران از همراه خود شماره *747# را شماره گیری فرمایید. سامانه موبایل بانکینگ بر مبنای پروتکل GPRS: سرویس های…

Post Bank Mobile Banking سامانه بانکداری همراه (موبایل بانکینگ) پست بانک ایران، خدمات بانکداری را از طریق تلفن همراه در اختیار شما قرار می دهد. سامانه USSD: به منظور استفاده از سامانه USSD پست بانک ایران از همراه خود شماره *747# را شماره گیری فرمایید. سامانه موبایل بانکینگ بر مبنای پروتکل GPRS: سرویس های…

Post Bank Mobile Banking سامانه بانکداری همراه (موبایل بانکینگ) پست بانک ایران، خدمات بانکداری را از طریق تلفن همراه در اختیار شما قرار می دهد. سامانه USSD: به منظور استفاده از سامانه USSD پست بانک ایران از همراه خود شماره *747# را شماره گیری فرمایید. سامانه موبایل بانکینگ بر مبنای پروتکل GPRS: سرویس های…